Ondernemersklankbord

Invoering omgevingswet: wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 juli 2023 is er één loket waarin u kunt checken of u een vergunning nodig heeft voor uw plan. Lees meer over de omgevingswet.

In de Omgevingswet komen 26 wetten samen in één nieuwe wet. Hierdoor wordt het makkelijker om vergunningen voor uw bedrijf aan te vragen. Bijvoorbeeld voor een bouwproject. De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2023. Vanaf dan is er één loket waarin u kunt checken of u een vergunning nodig heeft voor uw plan.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet voor ruimtelijke ontwikkeling. 26 bestaande wetten gaan helemaal of gedeeltelijk op in de nieuwe wet. Zoals de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij verdwijnen.

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in de ‘fysieke omgeving’. Bijvoorbeeld als u een bouwproject wilt beginnen of een windmolen wilt plaatsen.

Vergunningen aanvragen op één plek

Als de Omgevingswet is ingegaan, kunt u makkelijker en sneller vergunningen aanvragen. U doet één aanvraag bij één loket en u krijgt één besluit. En uw aanvraag wordt in de meeste gevallen sneller behandeld: in 8 weken in plaats van 26 weken.

Voor sommige projecten geldt een ‘uitgebreide procedure’. Bijvoorbeeld als u een verbouwing wilt doen aan een rijksmonument. U krijgt dan binnen 6 maanden een besluit.

U doet zelf onderzoek voor uw aanvraag

Uw bedrijf kan zelf onderzoek doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Heeft uw project of idee bijvoorbeeld invloed op omwonenden of andere bedrijven, dan kunt u aan ‘participatie’ doen. U neemt contact op met mensen in de directe omgeving.

Bij de aanvraag van een vergunning geeft u aan of u aan ‘participatie’ heeft gedaan. En wat de uitkomst is van uw rondvraag. In de Omgevingswet zijn die onderzoeksgegevens straks langer geldig. En sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig.

Lees verder over het verloop van de aanvraagprocedure op KVK.nl.

Digitaal loket: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Elke gemeente moet straks zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat wordt het digitale loket waar u: 

  • vergunningen kunt aanvragen of meldingen doen
  •  regels per locatie kunt opzoeken
  • informatie kunt opzoeken over de kwaliteit van de leefomgeving (deze mogelijkheid wordt later aan het loket toegevoegd)

Informatiepunt Omgevingswet

Lees alle informatie over regelgeving na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Of bekijk wat de Omgevingswet voor u betekent in de oefenomgeving.

Omgevingswet lezen

De Omgevingswet (Ow) bestaat uit meerdere wetten. In de Ow staan kaders, uitgangspunten en hoofdlijnen. Die worden ingevuld en uitgewerkt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s):

  1. Omgevingsbesluit (Ob)
  2. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  3. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  4. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Tot slot is er de Omgevingsregeling (Or). Daarin staan voorschriften die beschrijven hoe de wetten moeten worden uitgevoerd.

Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie

Heeft uw bedrijf nadeel van een besluit of regel op grond van de Omgevingswet? U kunt een schadevergoeding krijgen, dat heet nadeelcompensatie. In de Omgevingswet komt een regeling die zegt wanneer de overheid schade moet vergoeden die is ontstaan door een besluit van de overheid. Bijvoorbeeld als u extra kosten moet maken voor uw bouwproject als gevolg van een regel in de nieuwe wet.

Lees wat er verandert voor nadeelcompensatie op iplo.nl.

Bruidsschat Omgevingswet

Door de invoering van de Omgevingswet verhuist een aantal regels van de Rijksoverheid naar gemeenten en waterschappen. Dit heet de 'bruidsschat'. De overheid zorgt ervoor dat de regels voor gemeenten in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. De regels blijven staan in het tijdelijke deel totdat ze zijn omgezet in nieuwe regels. De regels voor de waterschappen komen in de waterschapsverordening.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK

Telefoonnummer(s):

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl/