Ondernemersklankbord

Personeel overnemen bij bedrijfsovername

U neemt een bedrijf over. Dan moet u alle werknemers overnemen. U kunt personeel niet ontslaan. Lees hier wat het verder voor u en het personeel betekent.

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook alle werknemers overnemen. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. Zo behouden zij hun salaris, verlofdagen en alles wat er verder is afgesproken in hun oude arbeidscontract. Dat geldt ook voor zieke werknemers. Lees hier wat de rechten van de werknemers zijn.

Werknemers voorbereiden op bedrijfsovername

De werkgever moet het personeel ruim van tevoren informeren over de verkoop van het bedrijf. En u moet uw personeel op tijd vertellen over de komst van de nieuwe collega’s. Mogelijk moet u de ondernemingsraad, vakorganisaties of UWV betrekken bij de voorbereiding. Dat hangt af van de omvang en situatie van de overname. Vraag hierover op tijd advies bij een organisatie die is gespecialiseerd in overnames en bedrijfsfusies.

Groeien met personeel

Neemt u personeel aan? Dan verandert uw rol als ondernemer. Leidinggeven vraagt vaak om nieuwe kwaliteiten. Lees de tips en adviezen over leiderschap bij groei op KVK.nl.

Personeel overnemen

Overnemen van personeel bij bedrijfsovername is geen keuze. U mag geen personeel ontslaan. Uw nieuwe werknemers houden alle rechten en plichten. Dit geldt voor zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. U mag niets wijzigen in hun arbeidsovereenkomsten of in de bestaande cao.

De vorige eigenaar is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Cao blijft gelden

Geldt bij de oude werkgever een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Dan blijft deze gelden totdat de cao (of de algemeen verbindend verklaring ervan) afloopt. Daarna mag u de arbeidsvoorwaarden veranderen.

Uitzonderingen bij personeel overnemen

U bepaalt zelf of en welke personeelsleden u overneemt als:

  • u een bedrijf overneemt dat failliet is gegaan
  • de werkzaamheden van uw bedrijf ingrijpend zijn veranderd
  • het gaat om een aandelenoverdracht

Voor zieke werknemers gelden geen uitzonderingen

Ook ziek personeel moet u overnemen. Inclusief alle verplichtingen. Dat betekent dat u:

  • loon moet doorbetalen tijdens de ziekteperiode.
  • het risico op loonsancties overneemt van de vorige werkgever. Bij een loonsanctie moet u het loon bij ziekte langer doorbetalen. UWV legt een loonsanctie op als een werkgever zijn re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt.
  • eigenrisicodrager wordt voor de WGA en de Ziektewet als de vorige werkgever dat ook was. Dit betekent dat u de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf moet betalen.

Personeel dat niet mee wil, neemt ontslag

Wil een werknemer niet bij u blijven werken? Dan moet hij een schriftelijke verklaring bij u indienen. Hieruit moet blijken dat hij er zelf voor kiest het contract te beëindigen. Dit betekent dat hij zelf ontslag neemt en daardoor meestal geen recht heeft op een WW-uitkering.

Breng het personeel onder in uw pensioenregeling

U moet de pensioenregeling van de vorige werkgever overnemen, tenzij:

  • u een eigen pensioenregeling heeft. U kunt uw nieuwe werknemers hier dan in onderbrengen.
  • uw bedrijf verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Uw nieuwe werknemers moeten hier dan ook aan deelnemen.
  • er in een cao of andere regeling afspraken staan over de pensioenregeling.

Uw nieuwe werknemers blijven recht houden op hun opgebouwde pensioen. Controleer of de vorige werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Als dit niet zo is, bent u hiervoor aansprakelijk.

Meld de overname bij de Belastingdienst

U moet de Belastingdienst laten weten dat u personeel overneemt. Vul hiervoor het formulier Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten in.

Wordt u door de overname voor de eerste keer werkgever? Dan moet u dit ook melden bij de Belastingdienst.

Personeelsdossiers overdragen

Hield de vorige eigenaar personeelsdossiers bij? Dan mag u deze overnemen. Denk wel aan de privacy van de medewerkers, hierbij gelden de AVG-regels.

Feiten en cijfers: hoeveel fusies en overnames zijn er?

De grafiek toont het aantal fusies en overnames per kwartaal.

Deze content is geplaats door:

Contact:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Telefoonnummer(s):

Links:

Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/contact

Forums: