Ondernemersklankbord

Derde corona-steunpakket

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. De regelingen worden de komende maanden versoberd en afgebouwd. Zo gaat bij de NOW 3 de minimale omzetdaling omhoog en krijgt de Tozo 3 een vermogenstoets. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL moet je minimaal 4.000 euro omzetverlies hebben geleden in 3 maanden in plaats van 4. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober.
Zowel de NOW 3 als de verlengde TVL worden in 3 periodes van 3 maanden verdeeld, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast. Steunpakket 3 kost de staat ongeveer 11 miljard euro aan extra uitgaven.

NOW 3
De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en wordt verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. Doel van de NOW 3 is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar ook werkgevers en werknemers voor te bereiden op ‘de nieuwe economische situatie’, aldus het kabinet.

Een aantal voorwaarden zijn gewijzigd per 1 oktober. Nog niet alle voorwaarden zijn uitgewerkt, maar op dit moment is dit al duidelijk:

Percentage minimale omzetdaling gaat omhoog
Vanaf januari stijgt de minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de NOW. Van oktober tot en met december 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies aanspraak maken. Vanaf januari 2021 moet je minimaal 30% minder omzet draaien om NOW te mogen ontvangen.

Vergoeding gaat omlaag
Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf oktober gaat dat omlaag naar 80%, vanaf januari 2021 naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Daartegenover staat dat je de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (met per tijdvak 10%, 15% en 20%) zonder dat je subsidie moet inleveren.

Subsidiekorting geschrapt
Je krijgt geen korting meer op je subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Lagere maximale vergoeding in tijdvak 3
Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon

Aanvragen
UWV voert de regeling uit. Vanaf 16 november 2020 is aanvragen (met terugwerkende kracht) mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020. Meer informatie over de NOW lees je op de NOW-pagina van de KVK.

Tozo 3
De Tozo krijgt opnieuw een vervolg, met aangepaste voorwaarden. Binnen het derde steunpakket loopt de Tozo 3 door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat de Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal 10.157 euro voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk). Net als bij de Tozo 1 en 2 neemt je woongemeente de aanvraag in behandeling. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.

Vermogenstoets
De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Daaraan wordt nu een vermogenstoets toegevoegd. Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming voor levensonderhoud mag je binnen de Tozo 3 niet meer dan 46.520 euro aan beschikbare geldmiddelen hebben. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden vallen niet onder de toets. Voor een Tozo 3-aanvraag is het niet nodig onderdelen van je bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie
Vanaf 1 januari 2021 kunnen Tozo 3-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Na juni 2021
Eind juni 2021 eindigt de Tozo. Vanaf 1 juli wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld. Ook die regeling loopt via gemeenten.
Lees hier meer over de voorwaarden van de Tozo.

TVL
De TVL, die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. Om de verlenging te bekostigen is 600 miljoen euro uitgetrokken. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO.

De verlenging gaat in per 1 oktober. De TVL kan vanaf die datum voor 3 maanden worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020.

Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes.

Regeling wordt stapsgewijs afgebouwd
Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grenspercentages worden later bekendgemaakt.

Minimum van 4.000 euro in 3 maanden
Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 4.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het tweede steunpakket was dat 4 maanden.

Maximum naar 90.000 euro
Het maximale bedrag wat je aan subsidie kunt ontvangen is verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Meer weten?
De overige voorwaarden blijven van kracht. Kijk voor meer informatie op de TVL-pagina. De huidige TVL (periode 1 juni 2020 t/m 1 oktober 2020) is met terugwerkende kracht tot en met vrijdag 30 oktober aan te vragen.

Regeling belasting terugbetalen
Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel is mogelijk tot 1 oktober. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld komt er volgens het kabinet een ‘ruimhartige aflossingsregeling’ voor de opgebouwde schuld van 24 maanden (termijnen), vanaf 1 januari 2021. Als ondernemers niet kunnen aflossen in die periode, zijn er maatwerkoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door langer uitstel. Voor die aflossingsperiode van 24 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan. In totaal is bij bijna 13 miljard euro aan uitstaande belastingschulden om uitstel verzocht.

Investeringsplannen
Naast de regelingen investeert het kabinet in:

Een nationale scale-up faciliteit t.w.v. 150 miljoen euro.
Daarnaast wordt 300 miljoen euro gereserveerd voor een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) krijgen 150 miljoen om hun vermogen aan te vullen, om op hun beurt innovatieve mkb’ers te financieren.

255 miljoen euro is vrijgemaakt voor co-financiering van EU-programma’s. Die programma’s zijn gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket
In totaal trekt het kabinet voor een sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit. Dat geld moet onder meer worden ingezet voor bij- en omscholing en het vinden van nieuw werk, onder begeleiding van UWV en gemeenten. De verwachting is dat sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief, aldus het kabinet.