Ondernemersklankbord

NOW noodmaatregel

Heb je werknemers en heb je omzetverlies door de coronacrisis? Dan kan je via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). Je kan geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Wat is NOW?
Is er door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor jouw personeel. Via NOW kan dan een tegemoetkoming verkregen worden in de loonkosten voor:

werknemers met een vast contract
werknemers met een flexibel contract
Lees voor welke werknemers NOW aangevraagd kan worden.

De NOW 1 voor de maanden maart, april en mei 2020 kan niet meer aanvraagd worden.
Ook is de aanvraag van NOW 2, voor de maanden juni, juli, augustus en september, niet meer mogelijk, dit kon tot 31 augustus 2020.

Naar verwachting kan vanaf 16 november 2020 met terugwerkende kracht de NOW 3 aangevraagd worden voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Deze moet voor iedere 3 maanden opnieuw aangevraagd worden.

Voorwaarden voor NOW
De voorwaarden voor de NOW 2 en de NOW 3 zijn:

Er is minstens 20% omzetverlies in de maanden juni, juli, augustus en september. Om gebruik te kunnen maken van de NOW 3, moet er in de maanden oktober tot en met december minstens 20% omzetverlies zijn geweest. Vanaf januari 2021 moet er een omzetverlies van minstens 30% zijn. Gebruik de rekenhulp om het omzetverlies te berekenen.
Concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters tellen omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben niet mee.
Werkmaatschappijen met ten minste 20% omzetverlies (waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft) komen ook in aanmerking voor de NOW. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
De NOW-subsidie moet gebruikt worden voor het betalen van de loonkosten.
Er moet een controleerbare administratie zijn.
Bij een voorschot van meer dan €100.000 en bij een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring verplicht.
De loonsom moest zo veel mogelijk gelijk worden gehouden voor de NOW 2. Voor de NOW 3 kan je de de loonsom geleidelijk laten dalen met 10%, 15% en 20%.
De werknemers worden, ongeacht de contractvorm, zo veel mogelijk in dienst gehouden en het loon van de werknemers wordt doorbetaald.
De werknemers moeten 100% doorbetaald worden.
De werknemers moeten gestimuleerd worden om bijscholing of omscholing te doen. Hiervoor kan de subsidieregeling NL leert door worden gebruikt.
Indien er om bedrijfseconomische redenen ontslag wordt aanvraagt voor 1 of meer werknemers, wordt er niet gekort.
Bij ontslag van meer dan 20 medewerkers moet er overlegd worden met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers. Als dit niet gebeurt, wordt de uiteindelijke NOW-subsidie 5% gekort.
De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten is 40%.
Over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus uitgekeerd worden en er mogen geen eigen aandelen ingekocht worden.
De werknemersvertegenwoordiging moet geïnformeerd worden over de toegekende NOW-subsidie.
De naam van de ondernemer, de voorschotten die verstrekt worden en de vastgestelde NOW-tegemoetkoming worden vanaf eind juni openbaar gemaakt op de website van UWV.
Loonaangifte moet worden gedaan op de voorgeschreven momenten.
Er moet aan UWV gemeld worden als er dingen gebeuren die belangrijk kunnen zijn om en die de subsidie kunnen veranderen, stoppen of vaststellen.
Na de subsidieperiode moet de definitieve omzetdaling ingestuurd worden met daarbij een accountantsverklaring.
Als je NOW 3 wilt aanvragen, maakt het niet uit of er al eerder NOW-subsidie is aangevraagd.
Lees meer over:

Komt mijn bedrijf ook in aanmerking voor de NOW?

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
In de NOW 3, wordt vanaf de maanden oktober tot en met juni 2021 per 3 maanden minder subsidie verstrekt. Van maximaal 80% van de loonsom, naar 70% naar 60% (afhankelijk van de omzetdaling).

Je kan de loonsom laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat de subsidie minder wordt (vrijstellingspercentage).

UWV verstrekt een voorschot van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling was. De definitieve NOW-subsidie kan nog veranderen als de loonsom is gedaald.

Hoe kan je NOW aanvragen?
Naar verwachting kan vanaf 16 november 2020 de NOW 3 aangevraagd worden bij UWV (met terugwerkende kracht) voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Deze moet elke 3 maanden opnieuw worden aangevraagd.

Kan je nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee dat is niet meer mogelijk. Als er al een aanvraag voor Werktijdverkorting is gedaan, krijg je bericht. De aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting behandelt UWV als aanvraag voor de NOW-regeling. Lees hier waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken en wat je moet doen als je al Werktijdverkorting hebt.