Ondernemersklankbord

Vacature Recruiter

Doelstelling van de functie

De recruiter is verantwoordelijk voor de in-, door en uitstroom van adviseurs (beleid en uitvoering) zodat een evenwichtig en deskundig aantal adviseurs voor de dienstverlening van OKB beschikbaar is.

Plaats van de functie in organisatie

De recruiter ressorteert rechtstreeks onder de directeur OKB.

Typering van de contacten

Onderhoudt interne contacten met directeur en medewerkers OKB, en regiovoorzitters.

Onderhoudt externe contacten met sollicitanten.

Functie-inhoud

Uitvoering: screent CV’s; overlegt met regiovoorzitters over geschiktheid van kandidaten; voert Second Opinion gesprekken met kandidaat-adviseurs.

Beleidszaken/Projecten: initieert en adviseert ten aanzien van de personele bezetting d.m.v. beleid in-. door- en uitstroom adviseurs. Ontwikkelt voorstellen voor beleid & projecten, implementeert, bewaakt en stuurt de implementatie voor de organisatie. Adviseert over inhoud periodieke introductiedagen voor nieuwe adviseurs.

Advisering: adviseert in voorkomende gevallen de directeur over HR aangelegenheden binnen OKB (teamschouw).

Deskundigheid

De recruiter functie bestaat uit het begeleiden van de instroom van adviseurs. Heeft de nodige (leidinggevende) ervaring met werving en selectie van personeel, kan projectmatig en procesmatig denken en werken.

Getuigt van een grote dosis inzet en betrokkenheid, kan omgaan met verschillende loyaliteitniveaus. Het werk bevat organisatorische aspecten. Kennis is gelijkwaardig aan HBO, aangevuld met specifiek op de functie gerichte kennis en een grondige bedrijfskennis. Beschikt over senioriteit.

Competenties

Gespreksvaardigheid: het in gesprekken zodanig structureren, optreden en interveniëren dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt.

Doortastendheid: is in staat om tijdens gesprekken de gewenste informatie te verkrijgen (met sensitief gedrag).

Voortgangsbewaking: anticiperen op en bewaken van de voortgang van de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de adviseurs.

Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken. Dit in het kader van parttime functie.

Functieonderscheidende elementen

  • Voor deze functie is een positieve grondhouding zeer relevant, kan omgaan met verschillende typen kandidaten met zeer verschillende achtergronden.
  • Grote alertheid op het op tijd en op maat delen van informatie en het geven van terugkoppeling aan relevante collega’s.
  • Verzorgt gewenste informatie voor de teamschouw.

 

(*) Omwille van de leesbaarheid is in dit profiel de mannelijke vorm gekozen. Het adviseurschap bij Ondernemersklankbord staat vanzelfsprekend in gelijke mate open voor mannen en vrouwen.