Ondernemersklankbord

Regeerakkoord: dit kunnen ondernemers verwachten

(Bron: KVK)

Na een formatieperiode van negen maanden presenteerde het kabinet op woensdag 15 december het regeerakkoord. Daarin staat wat het kabinet de komende regeringsperiode wil doen en bereiken. Zo stijgt het minimumloon geleidelijk met 7,5%, komt er een klimaatfonds van 35 miljard euro en komen er jaarlijks rond de 100.000 woningen bij. Dit zijn de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord 2021 – 2025 voor ondernemers.

In het regeerakkoord presenteert de nieuwe regering haar plannen. Deze bespreekt zij vervolgens in de Tweede Kamer. Tijdens de regeerperiode komen de plannen terug als voorstellen voor wetten en regels.

1. Klimaat en energie
Overheid wil mkb’er beter helpen met verduurzamen
Het kabinet wil dat bedrijven verduurzamen en wil dit voor ondernemers eenvoudiger maken. Regelingen voor verduurzaming moeten daarom worden versimpeld. Het mkb krijgt toegang tot het Warmtefonds.

Rekeningrijden vanaf 2030
Het nieuwe kabinet wil in 2030 rekeningrijden invoeren. De hoogte van de motorrijtuigenbelasting is dan afhankelijk van het aantal verreden kilometers per jaar. Dit systeem gaat straks gelden voor zowel elektrische auto’s als auto’s op fossiele brandstof.

35 miljard voor klimaat en energietransitie
Het kabinet reserveert de komende 10 jaar 35 miljard euro voor het zogeheten klimaat- en transitiefonds. Met dat geld worden onder meer gebouwen, industrie, mobiliteit en de energievoorziening verduurzaamd. Ook scherpt het nieuwe kabinet de CO2-reductiedoelen aan: 55% reductie in 2030, 70% in 2035 en 80% in 2040. Er komt een aparte minister voor Klimaat en Energie.

Energiemix verandert, kernenergie wordt onderzocht
De overheid blijft het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, aardwarmte en waterstof, stimuleren. Het kabinet wil af van financiële prikkels voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook kijkt het nieuwe kabinet naar de mogelijkheden om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen, zodat die op termijn onze afhankelijkheid van gas kunnen verkleinen.

2. Stikstof
Er komt een transitiefonds van cumulatief 25 miljard tot 2035 om veranderingen in de landbouw en natuur aan te pakken. De aanpak van de stikstofcrisis is hier onderdeel van.
Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren aan de reductie van stikstof en natuurverbetering. De doelstellingen hiervoor moeten nu in 2030 zijn bereikt, in plaats van 2035.

3. Wonen
Het kabinet versnelt de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar. Tenminste tweederde van de woningen moeten betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie zijn.  Daarnaast streeft het kabinet ernaar om jaarlijks 15.000 tijdelijke woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot woningen.

4. Fiscaal
Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken door verschillende toeslagen af te schaffen. Om de lasten van lage- en middeninkomens te verlagen wordt zo’n 3 miljard euro uitgetrokken. De zelfstandigenaftrek wordt met 650 euro per jaar versneld afgebouwd, tot deze in 2030 nog 1.200 euro bedraagt. Zelfstandigen krijgen ter compensatie een hogere arbeidskorting. Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf moet eenvoudiger en eerlijker worden. Daarbij wordt misbruik van regelingen tegengegaan.

5. Innovatie
Ondernemers met een start-up of scaleup die zich bezighouden met transities krijgen ondersteuning. Het gaat dan om bedrijven die actief zijn op het gebied van klimaat en energie, digitalisering, sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputing, en de circulaire economie.

Sociaal ondernemers kunnen gebruik maken van de nieuwe maatschappelijke BV-vorm.

Publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijfslevenbeleid. Het Topsectorenbeleid blijft en er komt een nieuw fonds voor onderzoek en wetenschap om te investeren in kennis en innovatie.

6. Personeel
Minimumuurloon
Het kabinet wil een minimumuurloon invoeren op basis van de 36-urige werkweek. Dat minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5% verhoogd. Deze verhoging werkt ook door in de uitkeringen, met uitzondering van de AOW. Ouderen krijgen een tegemoetkoming via een hogere ouderenkorting.

De verschillen tussen werknemers met vaste contracten en werknemers met flexibele contracten worden kleiner. Oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten worden beter geregeld.

De overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gaan een pact sluiten om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgt.

7. Arbeidsmarkt
De overheid wil een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren. In totaal investeert ze 500 miljoen euro per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. Ook trekt het kabinet 300 miljoen euro per jaar uit om mkb’ers te ondersteunen bij het doorbetalen van hun zieke personeel.

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie wordt verder ontwikkeld. Daardoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers vooraf duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie.
Met betere handhaving wil het kabinet schijnzelfstandigheid tegen gaan.

Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen.

8. Veiligheid en ondermijning
Het kabinet reserveert 1 miljard euro voor onder andere het tegengaan van ondermijning en het versterken van de politieorganisatie en inlichtingendiensten. Ook gaat de regering cybercriminaliteit strenger aanpakken en investeren in cyberexpertise bij de betrokken instanties.

Mkb’ers krijgen makkelijker toegang tot het recht, omdat het kabinet de griffierechten met 25% verlaagt.

Bedrijven en hun bestuurders die ondermijnende criminaliteit faciliteren, witwassen en zich schuldig maken aan milieucriminaliteit pakt justitie steviger aan.

‘Hoeders van de rechtstaat’, zoals journalisten, advocaten en rechters, krijgen betere bescherming. Bovendien wordt het fonds waarmee zelfstandige journalisten worden verzekerd van hun veiligheid voortgezet.

Met de Wet Regulering Sekswerk krijgen sekswerkers een sterkere rechtspositie door onder meer toegang tot verzekeringen, zakelijke bankrekeningen en andere financiële dienstverlening.
De overheid treedt harder op tegen niet-integere zorgondernemers en zal excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegengegaan.

9. Schulden
Het kabinet wil probleemschulden zoveel mogelijk voorkomen of oplossen door in te zetten op financiële educatie, preventie en vroegsignalering. Onder voorwaarden mogen maatschappelijke organisaties signalen over kwetsbare personen delen. Voor mensen in financiële problemen wordt de duur van schuldhulptrajecten verkort en de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) verbeterd.

10. Mobiliteit
Structureel meer naar infrastructuur en vervoer
Het nieuwe kabinet investeert structureel 1,25 miljard euro in verbetering en onderhoud van wegen, bruggen, sporen, viaducten en vaarwegen. Ook steekt de regering geld in het ov, een beter Europees treinnetwerk en de stimulering van fietsverkeer.
De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Tegelijkertijd wil het kabinet met bedrijven om tafel om afspraken over thuiswerken te maken.
Daarnaast gaat de belasting op vliegtickets omhoog. De opbrengst gaat onder meer naar verduurzaming van de luchtvaartsector. Ook stimuleert de overheid elektrisch vervoer.

11. Combineren werk/zorg
Forse vergoeding kinderopvang
De vergoeding van kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar gaat voor werkende ouders stapsgewijs omhoog tot 95%. Uiteindelijk moet dat naar 100%. Op die manier maakt het kabinet het voor ouders makkelijker om te werken. De overheid betaalt de toeslag straks direct aan kinderopvanginstellingen, zodat ouders niet meer te maken krijgen met grote terugvorderingen. Uiteindelijk wil de regering de toeslagen in het belastingstelsel helemaal afschaffen. Het betaald ouderschapsverlof gaat omhoog van 50 naar 70%. Werknemers krijgen hierbij het recht op 9 weken verlofuitkering van het UWV.

12. Brancheontwikkelingen
Het kabinet investeert 170 miljoen euro per jaar in de culturele en creatieve sector om herstel, vernieuwing en groei mogelijk te maken.
Winkels krijgen toestemming voor mengformules door het reguleren van blurring. Bijvoorbeeld een boekwinkel waar ’s avonds onder genot van een hapje en een drankje een schrijver een lezing geeft.

De advocatuur gaat ‘een substantiële maatschappelijke bijdrage’ leveren om de sociale advocatuur te versterken (commissie-Van der Meer).

Bij de transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en afremmen van perverse prikkels geeft de regering ook medisch-specialistische bedrijven een verantwoordelijkheid. Indien bij deze medisch-specialistische bedrijven onvoldoende verbetering optreedt binnen twee jaar zal er regelgeving komen zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan.

Lees het hele artikel op de site van de KVK.