Ondernemersklankbord

Ook in PDF beschikbaar

Afspraken voor de samenwerking tussen de ondernemer en de vrijwilliger van Stichting Ondernemersklankbord

Je hebt je aangemeld bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB) voor een klankbordtraject. Voor de samenwerking met de vrijwillig, onbezoldigd adviseur van OKB gelden de volgende regels:

 

1. Ondernemer blijft verantwoordelijk

De vrijwillig, onbezoldigd adviseur staat je bij tijdens je klankbordtraject, waarbij de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in je bedrijf, inclusief je beslissingen en overwegingen daartoe, steeds bij jou blijft. De adviseur zal nooit op je stoel gaan zitten: alle beslissingen komen voor rekening en verantwoording van de ondernemer. De ondernemer zal in alle voorkomende gevallen de adviseur en/of Ondernemersklankbord vrijwaren voor aanspraken van derden.

 

2. Nakomen afspraken en verstrekken informatie

We verzoeken je om je te houden aan de gemaakte werkafspraken met de adviseur en hem/haar alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd te verstrekken. Uiteraard zal de adviseur vertrouwelijk omgaan met de ontvangen informatie.

Als je gemaakte afspraken niet nakomt, kan de adviseur de ondersteuning/begeleiding uiteindelijk beëindigen. Ook indien de ondersteuning/begeleiding naar de mening van de ondernemer of de adviseur niet meer zinvol is, zal de ondersteuning/begeleiding worden beëindigd. Tijdens je klankbordtraject is het doorgeven van wijzigingen in je situatie aan je adviseur uiteraard van groot belang voor de juiste ondersteuning.

 

3. Duur van het klankbordtraject en overige zaken

De hulp is erop gericht je ondernemersvragen zo efficiënt mogelijk te beantwoorden. In overleg tussen jou en de adviseur wordt de duur van het begeleidingstraject bepaald. Over het algemeen bedraagt deze 6 maanden, tenzij in overleg anders wordt afgesproken. Er kunnen ook afspraken zijn met instellingen die je hebben doorverwezen naar Ondernemersklankbord. Blijkt de afgesproken periode onvoldoende, dan kan een nieuw klankbordtraject worden afgesproken. De begeleiding eindigt als adviseur en/of ondernemer meent/menen dat het doel is bereikt.

Je dient zelf conclusies te trekken uit de gegeven adviezen en zo nodig actie te ondernemen. De adviseur verricht in het kader van een klankbordtraject geen uitvoerende werkzaamheden. Als de adviseur het nodig vindt, zal deze je helpen bij het leggen van contacten met derden en eventueel aanwezig kunnen zijn bij gesprekken met derden. De adviseur schrijft geen brieven aan derden, maar kan je uiteraard wel aanwijzingen geven voor dergelijke brieven of jouw concepten beoordelen.

 

4. Stichting Ondernemersklankbord vraagt een donatie aan de ondernemer

De adviseurs van Ondernemersklankbord stellen hun tijd, kennis en ervaring geheel vrijwillig en belangeloos ter beschikking. Ten behoeve van de instandhouding van de stichting vragen wij je aan het begin van een klankbordtraject een donatie van € 200,-. Het is mogelijk na de eerder afgesproken klankbordperiode zoals genoemd onder 3 een nieuw klankbordtraject af te spreken. Als je verlengt, vragen wij opnieuw de donatie van € 200,- voor het nieuwe klankbordtraject.

 

5. Vrijwaringsclausule

Zowel de adviseur(s) – in zijn/hun hoedanigheid van vrijwillig en onbezoldigd adviseur van Stichting Ondernemersklankbord – als Stichting Ondernemersklankbord, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade welke is of kan ontstaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken door de ondernemer. Ook zijn de adviseur(s) en Stichting Ondernemersklankbord op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van door de ondernemer en/of diens accountant/boekhouder aan de adviseur(s) verstrekte gegevens.

Gelet op het karakter van de begeleidingsactiviteiten is/zijn de adviseur(s) als privépersoon en Stichting Ondernemersklankbord als organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele geleden of te lijden schade als gevolg van de gegeven adviezen en/of ondersteuning en/of begeleiding.

 

 

Contactgegevens:

Stichting Ondernemersklankbord

Postbus 93002

2509 AA Den Haag

Tel: 070 – 34 90 600

www.ondernemersklankbord.nl
info@ondernemersklankbord.nl