Ondernemersklankbord

Waar moet je aan denken als zzp’er?

Wat zijn de voor- en nadelen zzp’er. Waar moet jij als zzp’er aan denken?

ZZP-tips

Een zzp’er werkt voor verschillende opdrachtgevers zonder dat er sprake is van een daadwerkelijk dienstverband. Kenmerkend voor zzp:

1. Geen gezagsverhouding

De zzp’er voert opdrachten of werkzaamheden uit naar eigen inzicht. De zzp’er respecteert daarbij de gemaakte afspraken en regelgeving.

Correcte opdracht en afspraken (DBA)

Door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst. Bij twijfel kan een modelovereenkomst zekerheid geven.

Het is belangrijk om te beoordelen of sprake is van loondienst. In het geval van loondienst moet de werkgever namelijk loonheffingen inhouden en betalen. Daarnaast moet hij meestal loon doorbetalen bij ziekte en vakantie. En gelden er bijvoorbeeld specifieke regels bij ontslag. Lees hier meer over DBA.

2. Ga eerst langs de Kamer van Koophandel (KvK)

Wie als zelfstandige wil werken, dient eerst langs de Kamer van Koophandel (KvK) te gaan. Voor de meeste beroepen is namelijk een inschrijving als ondernemer noodzakelijk. Vaak kiest men als rechtsvorm een eenmanszaak of BV. Een eenmanszaak kan ter plekke bij de KvK worden ingeschreven, voor een BV dient een notaris te worden ingeschakeld.

3. Voordeel: zelfstandigheid

Als zzp’er werken heeft voordelen. Ten eerste de zelfstandigheid. Men kan deze geheel naar eigen inzicht uitvoeren, uiteraard in overeenstemming met de opdrachtgever en de daarover gemaakte afspraken, de wet en regelgeving. Dat geeft de zzp’er een heleboel vrijheid.

4. Nadeel: risico

Aan de andere kant is de zzp’er, net als iedere ondernemer, ook risicodragend. Een opdracht wordt voor een bepaald bedrag of uurtarief aangenomen en moet daar in principe ook voor worden uitgevoerd. Er zullen ook afspraken zijn gemaakt over de termijn waarin de opdracht moet worden uitgevoerd. De zzp’er zal moeten zorgen dat die gehaald wordt.

5. Geen werk?

Als je opdracht is afgelopen en je hebt nog geen nieuwe opdrachten binnengehaald, zijn er ook geen inkomsten. Er is dan geen sociaal vangnet zoals de WW beschikbaar. Pas als de situatie erg nijpend is, kan een ondernemer beroep doen op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Waar op letten?

6. Administratie en belasting

Net als iedere ondernemer moet ook de zzp’er er een correcte administratie op nahouden, en zorgdragen voor een correcte en bijtijdse belastingaangifte en afdracht.

7. Geen pensioenregeling zzp’ers

Een zzp’er heeft geen recht op pensioenregeling. Hij dient hier dus zelf voorzieningen voor te treffen en hier met zijn uurloon ook rekening mee te houden.

8. Bankrekening

Als ondernemer kan een zzp’er het beste een aparte (zakelijke) bankrekening afsluiten. Daarmee worden zakelijk en privé niet alleen goed worden gescheiden, die zakelijke rekening is ook noodzakelijk als de zzp’er aanspraak wil maken op een zakelijk krediet of een rekening courant.

9. Arbeidsongeschiktheid zzp

Ook hier weer het risico. Bij arbeidsongeschiktheid kan er niet gewerkt worden en zijn er geen inkomsten. Indien gewenst kan daar een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor worden afgesloten, maar die zijn vaak behoorlijk kostbaar.

10. Aansprakelijkheid zzp’er

Nog een risico is de aansprakelijkheid. Een zzp’er is zelf verantwoordelijk voor wat hij wel en niet goed doet. Ook is hij aansprakelijk voor het correct en bijtijds uitvoeren van afspraken. Schade en kosten, die ontstaan als dat niet conform de afspraken is gedaan, kunnen op de zzp’er worden verhaald. Dat geldt ook voor eventuele schade en persoonlijk letsel, die kan zijn ontstaan door een fout van de zzp’er. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers zijn dan ook sterk aan te raden.