Ondernemersklankbord

Financieel inzicht in uw onderneming

Lees hier hoe u financieel inzicht krijgt, waarmee financiers uw financieel plan beoordelen.

Krijg in 5 stappen financieel inzicht in uw onderneming. Gebruik dit inzicht bij het maken van een financieel plan en bij het aanvragen van financiering. Want financiers beoordelen eerst de financiële situatie van uw onderneming voordat ze een beslissing nemen.

1. Controleer of uw financieel inzicht op orde is

Als u alle volgende vragen met 'Ja' kunt beantwoorden, dan is uw financieel inzicht op orde:

1. Kunt u goed inschatten hoe uw geldstromen er uit zien op de korte termijn en op de lange termijn?

2. Houdt u rekening met btwinkomstenbelasting en loonbelasting? Deze moeten vaak later afgedragen worden.

3. Weet u of uw onderneming financieel gezond is?

4. Kunt u de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit goed uitleggen en toelichten aan anderen?

5. Heeft u zich goed voorbereid op een gesprek voor een financieringsaanvraag?

6. Kunt u de financiële haalbaarheid van uw plannen bepalen? Dat kan alleen zijn of met de hulp van een specialist.

2. Kijk of uw financieel plan compleet is

Is het financieel plan klaar voor een pitch en een kritische blik? Zet in ieder geval als basis de balans, de winst- en verliesrekening, en de ratio’s of verhoudingsgetallen in uw financieel plan. Dit zijn de onderdelen waarmee financiers inzicht krijgen in uw cijfers. Zo kunnen ze uw financieringsaanvraag goed beoordelen. En zo krijgt u zelf ook beter financieel inzicht.

De balans, de winst- en verliesrekening en de ratio’s of verhoudingsgetallen waarmee financiers uw cijfers beoordelen, vormen de basis voor een financieel plan. Waar moet u op letten?

3. Maak de balans op

De balans is een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment. Meestal is dat 31 december. U kijkt dan naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming. Dit zijn bijvoorbeeld goederen, schulden en uitstaande rekeningen. Deze dingen zet u dan in uw balans. U beschrijft alles kort en duidelijk.

Activa

(debetzijde = bezittingen)

Passiva

(creditzijde = financieringsbronnen)
Vaste activa
 • Inventaris
 • Bedrijfsgebouw
Eigen vermogen
 • Aandelenkapitaal
 • Reserves
Vlottende activa
 • Voorraden
 • Vorderingen
Lang vreemd vermogen
 • Looptijd > 1 jaar
Liquide middelen (direct beschikbaar)
 • Bank
 • Kas
Kort vreemd vermogen
 • Looptijd tot 1 jaar

4. Bekijk de winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de onderneming over de periode van een boekjaar. Hiermee kunt u zien of u winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.

Betekenis liquide middelen

De inkomsten en uitgaven van een onderneming worden ook wel liquide middelen genoemd. Liquide middelen bestaan uit geld (munten en biljetten) en giraal geld (staat op de bank) waar een onderneming over kan beschikken. Een kasstroomoverzicht laat zien hoeveel geld er in een boekjaar uw bedrijf in en uit is gegaan.

5. Financiële beoordeling en ratio’s

Voordat financiers krediet geven beoordelen ze de financiële situatie van uw onderneming. Ze willen weten of uw bedrijf aan de betalingsverplichtingen kan voldoen en of het interessant is om in het bedrijf te investeren. Om uw onderneming financieel te beoordelen gebruiken we ratio’s of verhoudingsgetallen. De meest gebruikte ratio’s zijn liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Over liquiditeit en ratio's

Liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin uw onderneming in staat is om op de korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeit van een onderneming bestaat uit drie kengetallen:

 1. Current ratio. Dit kengetal geeft aan of (kortlopende) schulden uit de vlottende activa betaald kunnen worden. De voorraad meegerekend. De berekening is: deel de vlottende activa door het kort vreemd vermogen. Dit is de current ratio. Een positieve waarde voor dit kengetal is minimaal 1, een gemiddelde onderneming heeft een ratio tussen de 1,2 en 1,5.
 2. Quick ratio. Dit kengetal geeft aan of (kortlopende) schulden uit de vlottende activa betaald kunnen worden. Het verschil met de current ratio is dat bij deze berekening de voorraden niet meegerekend worden. De berekening is: deel de vlottende activa door het kort vreemd vermogen. Dit is de quick ratio. Een positieve waarde voor dit kengetal is minimaal 1.
 3. Voorraadtermijn en debiteurentermijn. Aanvullend op de quick ratio wordt gekeken naar de voorraadtermijn en debiteurentermijn. Met de voorraadtermijn berekent u de gemiddelde doorlooptijd van de voorraden. De norm is maximaal 30 – 90 dagen (brancheafhankelijk). De berekening is: de voorraad keer 365. De uitkomst deelt u door de inkoop. Dit is de voorraadtermijn. Daarnaast berekent u ook de gemiddelde doorlooptijd van de debiteuren. De norm is maximaal 30 – 60 dagen. U kunt u dit per debiteur controleren. De berekening is: het aantal debiteuren keer 365. Deel de uitkomst door de omzet. Dit is de debiteurentermijn.
 4. Nettowerkkapitaal. Het (netto)werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen op de balans van een onderneming. De berekening is: deel de vlottende activa door het kort vreemd vermogen. Dan krijgt u het netto werkkapitaal. Het (netto)werkkapitaal is positief wanneer de vlottende activa groter zijn dan het vreemd vermogen op de korte termijn.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van het benodigde vermogen. Deze verhouding geeft aan of de onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. De berekening is: deel het eigen vermogen door het totale vermogen. De uitkomst doet u keer 100%. Dit is uw solvabiliteit. De bank verwacht dat u als (startende) ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal minimaal 20%. In bepaalde branches zoals de horeca kan dit zelfs oplopen tot 50%.

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de winstgevendheid van de onderneming. Hierbij wordt het bedrijfsresultaat (winst) afgezet tegen het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen. Dat laat zien hoe succesvol u bent en blijft als ondernemer. De berekening is: deel de ondernemingswinst door het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen. De uitkomst doet u keer 100%. Dit is de rentabiliteit.

Video Financieel inzicht vergroten: 6 tips

In deze video van KVK krijgt u 6 tips waarmee u uw financiële inzicht vergroot.

Deze content is geplaats door:

Contact:

KVK Financieringsdesk

Telefoonnummer(s):

KVK Financieringsdesk

0800-1014

Links:

Service en contact KVK

https://www.kvk.nl/service-en-contact

Forums:

Vraag advies aan andere ondernemers op Higherlevel.nl

https://www.higherlevel.nl